Paul Sniady ,Responsable National Taiji Quan avec Maître Zhang Dongwu en Chine